tirsdag 18. mars 2008

Fattige Nesodden på statistikken:


TING TAR TID: Nesten dobbelt så lang bygge- saks- behandling i Nesodden som andre steder. Her fra den nylig påbegynte byggingen av boligfeltet Urtehagen på Fjellstrand. (Foto: Bjørn Bratten)


Lang saksbehandling,
korte veier..


Nesodden kommune ligger tynt an når det gjelder saksbehandlingstid for byggesaker. Til gjengjeld bruker vi mye mer pr. barn fra null til fem år i barnehagene enn landsgjennomsnittet i kommunene, og også i forhold til de andre kommunene i Akershus.


Dette er noen av de mange opplysningene om virksomheten i kommunene vi kan trekke ut av de nyeste såkalte KOSTRA-tallene fra Statistisk Sentralforbund, som avisanesodden.no har hentet inn.
Det kan høres tørt ut, men kan fort bli fascinerende lesning, hør bare her:
I Nesodden kommune tar det i gjennomsnitt 78 kalender-dager å behandle byggesaker, mens gjennomsnittet i Akershus fylke og kommunene i landet som helhet er henholdsvis 41 og 35 dager.

Høyt og lavt

I Nesodden er brutto driftsmidler pr. barn i kommunal barnehage 139.674 kroner, mens både snittet i Akershus og i landet ellers ligger rundt 112-113.000.
Til gjengjeld er netto driftsutgifter pr. innbygger til helsetjenester i Nesodden kommune bare 1105 kroner, mens landsgjennomsnittet er 1374 kroner, og Akershus-snittet 1392 kroner.
Netto driftsutgifter pr. innbygger fra seks til femten år for grunnskoleopplæring er 65.860 kroner, mens tilsvarende tall for landet som helthet er 76.194 kroner og i Akershus 69.522.

Smalhans

Også i den kommunale omsorgstjenesten er det smalhans: Her bruker Nesodden 6.736 kroner, mens landssnittet ligger på 11.179 kroner, altså nesten det dobbelte! - og Akershus på 8.956 kroner pr. innbygger.
Også når det gjelder penger til sosialtjenesten bærer Nesodden kommune preg av å være en fattig kommune: Bare 1704 kroner bruker vi pr. innbygger, mens lands-gjennomsnittet er 2425 kroner pr. innbygger i kommunene.
Tilsvarende tall for snittet i alle Akershus-kommunene er 1477, altså lavere enn Nesodden.

Korte veier
Så til de mer kuriøse tallene, som jo ganske presis beskriver kommunens egenart: Lengden på offentlige veier i Nesodden kommune pr. 1000 innbygger er bare 3,3 kilometer, mens tilsvarende tall på landsbasis er 8,1.
I Akershus er dette tallet 4,7, så det er altså generelt ikke så lange veier her på våre kanter.
..bb


1 kommentar:

  1. Det er vel galt å bruke ordet smalhans om de omsorgskronene som brukes. Det har kanskje noe med at det ikke bor så mange omsorgskrevende i kommunen. De er ikke gamle nok enda! Bare vent!

    Statistikk er interessant, men kan forklares. I grunnenkunne bildet med dumperen brukes som illustrasjon til de statistiske tallene for Nesodden, som er en typisk innflytterkommune med mange unge familier.

    SvarSlett