onsdag 5. mars 2008

Damman meldt til kommunen for forurensning

HØYE E-COLI- VERDIER: Noen av vann- prøvene fra juli i fjor viser så høye e-coli- verdier at måleinstrumentet ble sprengt. (Ill. Bioforsk)Are Damman: ”Useriøs rapport”


Bioforsk: ”E-coli-prøven sprengte måleutstyret”

Are Damman og Elin Leer-Salvesen, kjente miljøvernere og ledere for det såkalte Innbyggerinitiativet på Nesodden som har slåss mot giftdumpingen ved Malmøykalven, er meldt til kommunen av to av naboene i Nordre Frogn for forurensning av drikkevannet deres.
Damman og Leer-Salvesen avviser påstandene om at de forurenser naboenes drikkevann, siden de har det de oppfatter som godkjente kloakk- og gråvannsforhold på eiendommen, og mener at hele saken bunner i en nabokrangel som har pågått i årevis.
Seniorforsker Ketil Haarstad i Bioforsk på Ås, som har gjennomført en vurdering av forurensningssituasjonen på eiendommene etter oppdrag fra naboene, sier til avisanesodden.no at det bl.a. er funnet til dels svært høye forekomster av e-coli-bakterier.
- Disse bakteriene er påvist i begge de to naboenes brønner, i avrenningsvann fra Dammans eiendom som ikke er forskriftsmessig ført unna naboenes eiendommer, og i kranvannet til naboene, sier Ketil Haarstad.

Sprengte måleutstyret
- Ved prøver som ble foretatt av kranvannet til den ene naboen den 11.juli i fjor ble det funnet så høye bakterier, over 200 e-coli-bakterier pr. milligram, at det sprengte måleutstyret, forteller Haarstad.
Ved samme anledning målte man avrenningen som kommer fra Are Dammans eiendom, og der viste også måleren mer enn 200 e-coli-bakterier pr. milligram, og også her var det mer enn måleren kunne registrere.
Ved andre målinger ble det også funnet e-coli-bakterier, både i kranvann og i overflatevann, men ikke i så store forekomster.

Useriøs
Are Damman sier til avisanesodden.no at renseanlegget og de andre installasjonene de har gjort for å forhindre forurensning har vært anbefalt nettopp av Haarstads arbeidsgiver Bioforsk, og kaller Haarstads rapport useriøs.
- Når var han her på befaring? Anbefalingene han går inn for i rapporten, med en ledning som fører overflatevannet utenom naboene, ble gjennomført i november, sier Are Damman, som ikke ønsker å kommentere saken ytterligere før de har lest rapporten.
Ifølge rapporten ble Haarstads befaring gjennomført 30. januar i år. Ifølge følgeskrivet fra naboene til kommunen var det assisterende teknisk sjef i kommunen, Reidun Isaksen, som anbefalte dem å bruke Bioforsk til å gjennomføre utredningen.

Husdyrgjødsel
I rapporten fra Bioforsk heter det at den aktuelle problemstillingen rammes både av Forurensningsloven, som ikke tillater forurensning av drikkevann, og Forskrift for husdyrgjødsel, som gjelder for lagring og spredning som kan forurense grunnvann.
- Husdyrgjødsel skal samles opp, lagres og disponeres slik at den ikke fører til forurensning eller fare for forurensning, heter det i rapporten. Ifølge Ketil Haarstad kan det være gjødsel fra frittgående husdyr på Are Dammans eiendom som er noe av problemet.
Plan- og bygningssjef i Nesodden kommune, Kari Myhre Hellem, sier til avisanesodden.no at den antatt forurensende part, altså Damman/Leer-Salvesen, nå vil få et skriv hvor de blir bedt om å redegjøre for sitt syn på saken.
..bb

2 kommentarer:

 1. Folk på Blylaget må gjøre som redaktører: verne kildene!

  SvarSlett
 2. Vi forurenser ikke og er etter at disse oppslagene stod frikjent på alle punkter:

  3. september 2008 kom en ny rapport fra Bioforsk som konkluderte slik: ”Prøvene tyder på at det ikke er enkeltutslipp fra bebyggelsen oppstrøms de to grunnvannsbrønnene(naboenes) som er årsak til de høye bakterietall samt næringsstoffer i avrenningen ned mot de to brønnene”. Med andre ord: forurensningen kommer ikke fra oss. Det skulle også bare mangle, da vi hele tiden har hatt et forskriftsmessig utført renseanlegg for gråvannet (do går til tett tank).

  Naboene mente da at avrenning fra det to ponniene våre kunne være årsaken. Derfor fikk kommunen Landbrukssjefen til å komme på befaring 6. mai 2009. Han uttalte ganske raskt at det var lite sannsynlig at ponniene utgjorde noe forurensningsmessig problem. Avrenningen fra jordet de står på går til en dam. Bioforskrapporten viste dessuten mye mindre bakterier i dammen enn i bekken. Derimot viste prøvene høyt bakterietall i en gravd ubrukt brønn med stillestående vann på naboens egen tomt ikke langt unna drikkevannsbrønnene deres.

  Når det gjelder bakterieinnholdet i drensvannet som renner over vår eiendom, så er det mange kilder til forurensning av den. Det er flere naboer som har avrenning til samme bekk som det ble påvist forurensning. Vi er de eneste som har renseanlegg.

  Vi stiller oss undrende til påstanden i oppslaget om at verdiene ”sprengte måleutstyret”: I prøvene som er med i Bioforsks notat som var grunnlaget for oppslagene er det ingen bekkeprøver som har mer enn 375 TBK. Dette er i følge en forsker ved UMB ikke unormale verdier i overflatevann og bekker i områder der det ferdes dyr (ville og tamme). For å sette det litt i perspektiv vil vi nevne at normen for ”utmerket badevann” i Oslo kommune er satt til 100 TBK mens ”godt badevann” er 100 til 1000 TBK.

  Elin Leer-Salvesen og Are Dammann

  SvarSlett