onsdag 23. januar 2008

Erik Moe i strandsone- krangelNÆR SJØEN: Fylkesmannen peker på at hele eiendommen ligger innenfor 100-metersbeltet. (Foto: Bjørn Bratten)

Erik Moe: "De allmenne hensyn er tatt vare på.."


Av BJØRN BRATTEN, Avisa Nesodden

Fylkesmannen har fremmet innsigelse, som det heter, til et svært omstridt forslag om å omgjøre et såkalt LNF-område i strandsonen i Nedre Movei på Nesodden til byggeområde bolig.
- Fylkesmannen anser det som svært uheldig, og i strid med nasjonale føringer, å omdisponere arealer i strandsonen fra NLF til byggeområder, skriver fylkets miljøvernavdeling i sin høringsuttalelse til kommuneplanen.
Dessuten mener miljøvernavdelingen omdisponeringen også er i strid med det arbeidet Nesodden kommune har gjennomført for å sikre de mest strandnære arealer som strandsone/LNF gjennom kommunedelplaner for kystsonen og de senere års komuneplanrevisjoner.
Miljøvernrådgiver i kommunen, Ellen Lien, ønsker ikke å uttale seg om saken.
- Dette er en sak som ikke er fremmet av administrasjonen, men som er fremmet politisk, sier Ellen Lien og henviser til Ap’s Erik Moe som har stilt seg bak forslaget.
Erik Moe sier til Avisa Nesodden at det dreier seg om et gammelt hus på en tomt som ligger inntil et byggeområde. Dette er den eneste tomta hvor det fortsatt er såkalt LNF-klassifisering, sier han.
- Når vi går inn for å overføre dette til byggeområde bolig i kommuneplanen gjør vi dette bl.a. av likhetshensyn, slik at de som eier dette huset skal ha de samme rettigheter i forbindelse med boligen som naboene. Det handler altså om likebehandling.
- Dessuten er de allmenne hensyn tatt vare på. Kyststien er lagt ovenfor dette huset, fordi det, ikke minst terrengmessig, ikke er mulig å gå langs stranden på nedsiden. Det har aldri vært aktuelt med noe friområde på denne delen av strandsonen, sier Erik Moe.
Fylkesmannen peker på at eiendommen i sin helhet ligger innenfor 100-metersbeltet.
- Området ligger innenfor virkeområdet for rikspolitiske retningslinjer for planlegging i kyst- og sjøområder i Oslofjorden, der strandsonen skal forvaltes som en ressurs av nasjonal betydning, heter det i uttalelsen fra fylkets miljøvernavdeling..
_bb/

1 kommentar:

  1. Beklager, jeg trodde bildet av de skinnkledde menn med klubber i hendene var fylkesmannen og hans stab som var på vei for å klubbe ned Erik Moe, men så fikk jeg se at bildet hørte til en annen artikkel. Beklager så meget at jeg tok feil.
    Det er vel andre i kommunestyret som er klubbt ned, forresten. (Per et eller annet)

    Velger fra Helvik

    SvarSlett