torsdag 17. januar 2008

Lensmannskontoret skal legges ned

Protest: Ordfører Christian H. Holm står i spissen for protesten. (Foto: Bjørn Bratten)Politikerprotest
mot politikutt

De fleste lokalpolitikere på Nesodden vil ventelig samle seg om en solid protest mot omorganiseringen av Follo Politikammer og nedleggelsen av lensmannskontoret i kommunen når de kommer sammen for å behandle saken i kommunestyret torsdag 31.januar.
Ordfører Christian Hintze Holm, Geir Christensen fra Rødt, og Harald Tronvik fra Høyre, som var de tre som hadde anledning til å møte fram på politikammeret for å høre redegjørelsen for høringsrunden, har formulert høringsuttalelsen som skal behandles, først i formannskapet, og så i kommunestyret.
Forslaget fra politiet går ut på at de 13 lensmannskontorene i Østfold og Akershus som hittil har ligget under Follo Politikammer i Ski, samles i tre stasjoner, Askim, Ski og Drøbak, der Nesodden ventelig vil bli liggende under Drøbak.
I politiets invitasjon til høringsuttalelse innrømmes det at dagens organisering og økonomiske rammer ”gjør at vi i for liten grad lykkes i kampen mot kriminalitet,” som det heter.
- Follo Politikammer sier de har 20-30 millioner kroner for lite til å drifte den organisasjonen de har i dag. Da mener de at større driftsenheter kan spare penger. Vi mener de for ensidig har sett på innsparingsmuligheter ved stordrift, ikke ulempene ved slik drift, sier ordfører Holm.
- Sånn jeg ser det er det interessant å sammenligne kommuner og enheter andre steder. Asker og Bærum Politikammer har bare to stasjoner, Follo har 13, men de to politikamrene har omtrent de samme pengene til drift, sier Holm.
En av årsakene skal være, mener han, et begrep som urbanitet, hvor de to Akershus-kommunene på vestsiden av fjorden er mer tettbygde enn deler av Follo.
- Hadde det vært tettere bebygd mellom Langhus og Ski hadde vi trolig fått mer penger til Follo, sier ordføreren.
I forslaget til høringsuttalelse heter det at den nye organisasjonen, som kan være bedre rustet til å ivareta en del oppgaver, samtidig vil måtte nedprioritere andre svært viktige oppgaver som tilgjengelighet i lokalsamfunnet, kjennskap til lokalmiljøet, og det kriminalitetsforebyggende arbeidet på lokalplanet.
- Det er lett å måle oppklaringsprosenten til politiet, men det er ikke like lett å måle betydningen av det forebyggende arbeidet, spesielt i sammenheng med det rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet blant unge, sier Christian Hintze Holm..Bjørn..


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar