tirsdag 30. november 2010

Kommunestyret: Flertallet vil ha direkte ordførervalg

SKJEBNEVEDTAK: Et flertall i kommunens arbeidsgruppe vil ha direktevalg på ordfører. Dermed kan ordfører Christian Hintze Holm håpe på en tredje periode.. (Foto: Bjørn Bratten)

I dag avgjøres hans 
politiske skjebne..?

Ingen trenger være i tvil om hva ordføreren ønsker 

Av BJØRN BRATTEN, Avisa Nesodden

I dag avgjøres trolig den politiske framtiden til Nesodden-ordfører Christian Hintze Holm. Da vil kommunestyret behandle forslaget om å gjennomføre direkte valg av ordfører neste år. Ingen trenger å være i tvil om hva ordføreren selv ønsker. Så seint som i oktober sa han i et intervju med Avisa Nesodden at han ønsker å fortsette i en ny periode dersom det blir aktuelt.
Siden det ikke forventes at ordførerens parti, SV, kan få noe flertall i et ordinært kommunevalg på Nesodden vil det være nødvendig med et vedtak i kommunestyret om direkte valg for at ordføreren skal få en ny periode, siden forsøksordningen som allerede har gitt Hintze Holm to ordfører-perioder, er opphevet.
Men nettopp fordi politikerne på stortinget har opphevet forsøksordningen må ordførervalget gjennomføres som en rådgivende folkeavstemning.
Skal man dømme etter stemmegivningen i arbeidsgruppa som har drøftet forslaget ser det lyst ut for ordføreren - og tilsvarende dystert ut for de andre partiene som må fortsette den politiske ørkenvandringen. 
Flertallet i arbeidsgruppa, representantene for partiene KrF, Rødt, SV og Venstre, anbefaler at Nesodden kommune gjennomfører direkte valg av ordfører i 2011 og begrunner dette med at forsøksordningen med direkte valg har vært vellykket:
- Et meget stort flertall av velgerne mener ordningen gir dem mer innflytelse, og at den bør gjøres til en permanent ordning, het det i evalueringsdokumentet som ble utarbeidet etter 2003-valget.
- På Nesodden bidro direktevalget til økt interesse for valget, smidigere samarbeid om konstitueringen, et bedre klima mellom partiene og en form for maktdeling som fremmer samarbeid.
- Direktevalgmodellen er dermed godt egnet i lokalpolitikken, som vektlegger samarbeid mer enn skillet mellom posisjon og opposisjon, mener flertallet.
Mindretallet i arbeidsgruppa, representantene for partiene Ap og Høyre, anbefaler ikke direkte valg av ordfører i 2011 og begrunner dette med at forsøksordningen med direkte valg er avskaffet av et solid flertall på Stortinget.
Minderetallet mener det er unaturlig å ”omgå” dette ved å holde en rådgivende folkeavstemning om det samme temaet.
- En folkeavstemning vil reelt fremstå som bindende, og bryter dermed med kommunelovens intensjon når det gjelder valg av ordfører. Målsetningen om økt valgdeltagelse er ikke oppnådd. Videre er det uheldig dersom ordførervalget ikke avspeiler det politiske flertallet i kommunestyret, mener mindretallet.  Tidligere ordfører for arbeiderpartiet, Erik Moe, anses for å være Hinze Holms fremste rival om ordførerjobben.
Fremskrittspartiet og Miljøpartiet de Grønne deltok ikke på arbeidsgruppemøtet som tok stilling til dette.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar