lørdag 8. januar 2011

Kommuneplanen: "Nye badehus tillates ikke.."

BADEHUS: Kommunen vil komme den private badehus-utbyggingen til livs. Badehuset på vårt bilde er bare illustrasjon og har ingen annen sammenheng med historien.. (Foto: Bjørn Bratten)

Den nye kommuneplanen:

Strenge regler for
badehus-utbygging

Av BJØRN BRATTEN, Avisa Nesodden
Høringsutkastet til den nye kommuneplanen, som ble lagt fram for kommunestyret i møtet sist torsdag, introduserer en rekke nye tiltak som kan få Nesoddinger til å heve øyebrynene, men kanskje ikke akurat gå i demonstrasjonstog. Strenge regler for bygging av nye badehus kan være ett av forslagene som det kan bli bråk om.
Men hensikten er god: Det gjelder å unngå demonstrativ privat utbygging av nye badehus som begrenser almenhetens bevegelsesfrihet langs sjøen:

Tillates ikke

- Oppføring av nye badehus i LNF-område (friluftsområde) tillates ikke, dette gjelder også gjenoppbygging etter skade, heter det. Men noen avsnitt lenger ned presiseres det at “For badehusrekker i friluftsområde tillates det gjenoppbygging maksimalt 3 år etter skade. Badehus tillates kun gjenoppbygget til opprinnelig uttrykk og standard. Det tillates å endre badehusets utrykk til opprinnelig dokumentert utrykk. Tiltak i tilknyting til badehus, for eksempel brygger og platting, tillates ikke..”   

PROMENADEN: "Oppføring av nye private brygger tillates ikke." Brygga på bildet er en illustrasjon.. (Foto: Bjørn Bratten)


- Oppføring av nye private brygger tillates ikke. Nødvendig vedlikehold av eksisterende brygger tillates. Gjenoppbygging av brygger etter skade, tillates maksimalt 3 år etter at skaden er oppstått, heter det i planen, som skal ut til høring etter behandling i kommunestyret senere i denne måneden.

Flere begrensninger

Det er flere begrensninger i friluftsområder:
“I friluftsområder tillates det ikke utført tiltak. Forbudet gjelder alle typer tiltak som omfattes av plan- og bygningsloven, også midlertidige og flyttbare bygninger, konstruksjoner og anlegg, campingvogner, bobiler, partytelt, husbåter, bøyer og lignende.
Unntak:
•      Badebrygger og andre tiltak som fremmer friluftslivet og som er åpne for allmennheten.
•         Svaibøyer som er utlagt av Oslofjordens friluftsråd og som er til allmenn benyttelse.
•         Fasadeendringer som ikke hindrer allmennhetens tilgang til strandsonen
•         Tiltak og midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg som benyttes til kulturell aktivitet, for eksempel konsert, forestilling, utstilling, og som ikke er til hinder for allmenn ferdsel eller friluftsliv”, heter det.


FAGERSTRAND: Kjøpesenter tillates ikke.. (Foto: Bjørn Bratten)

Grønne tak!

I boligsamenheng innføres det en rekke nye miljø-bestemmelser:
“Ved bygging av flere enn 20 boenheter innenfor samme område, i form av feltutbygging, eller nye næringsbygninger, skal det legges til rette for vannbåren varme/fjernvarme. Alle boliger, fritidsboliger og næringsbygg, både nye og eksisterende, skal knytte seg til offentlig vann- og avløpsanlegg når dette går i nærliggende areal."
Spesielt oppsiktsvekkende er følgende forslag: " Alle nye bygninger med takflate på mer enn 1000m2, skal ha grønne tak. Med grønne tak menes tak som har taktekke av vegetasjon..”
Også for Fagerstrand-området som er tenkt som et styrket lokalsenter sør i kommunen, foreslås det nye regler:

“Ved utarbeidelse av reguleringsplan for sentrumsområde på Fagerstrand, skal det reguleres en snarvei mellom sentrumsområdet og ”Saga” for gående og syklende. I sentrumsområdet på Fagerstrand tillates det ikke oppført kjøpesenter. Bebyggelsen skal oppføres med maksimalt 4 etasjer, hvor det i 1. etasje kun tillates publikumsrettede foretak. Sentrumsområde skal ha et utendørs torg.
_bb

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar