torsdag 20. september 2012

Tid for avgifter: Høstens vakreste eventyr..


SLUTT: Teksten på det gamle skiltet ved Bomannsvik brygge vil fortsatt ha gyldighet, men sjøledningen kommer ikke lenger til å lede skitten ned mot fjordbunnen. (Foto: Egil Houg)) 

Høstens vakreste eventyr — nå på Bomannsvik..

Den som leser kommunale plandokumenter - hvem gjør ikke det? - støter stadig på ordet oppgradering. Nå har turen kommet til Bomannsvik. Der har kloakken hittil gått rett i sjøen på dypt vann..

I disse dager har fakturaene for kommunale avgifter dukket opp i postkassene i Nesodden. Denne halvårlige hilsenen kommer neppe som noen overraskelse. 
Det er fem forskjellige avgifter huseiere må betale: renovasjonsavgift, tilsynsavgift for ildsted (våren), feieavgift (høsten), vannavgift og avgift for avløp.

Så hva går pengene til?
De kommunale avgiftene til vann og avløp går blant annet til et systematisk vedlikehold av anleggene. Den som leser plandokumentene støter stadig på ordet oppgradering, som sier noe om at det ikke bare er rent vedlikehold, men betydelig standardforbedring. 
Nå har turen kommet til Bomannsvik hvor kloakken hittil har gått rett i sjøen på dypt vann. I løpet av et års tid vil det imidlertid skje store forbedringer. Det blir bygget pumpestasjon ved Bomannsvik brygge, og avløpsvannet vil bli pumpet i sjøledning til Buhrestua renseanlegg. 
Underveis vil ledningen få tilkoplinger ved Kirkevika og Hellvik. Samtidig vil det bli lagt en ny, større dimensjonert ledning mellom Hellvik og Buhrestua, mens den gamle ”Hellvik-ledningen” slepes sørover for å brukes som pumpeledning for avløpsvannet mellom Bomannsvik og Hellvik.
Dermed har det gamle renseanlegget ved Kirkevika gjort jobben sin. I stedet vil det komme et hyggelig toalettbygg på badeplassen der.
Samtidig blir det lagt sjøledning for drikkevann fra Fjordvangen og sørover til Kirkevika og Bomannsvik med trykkforsterkere (pumpestasjoner) hvor ledningene føres i land. Med tiden vil det også komme et høydebasseng vest for riksveien for å få en stabil vannforsyning i Bomannsvik-/Jaerområdet.
Nå i høst, før isen legger seg, starter arbeidene med å legge sjøledningene. Arbeidene på land vil stort sett starte opp etter vinteren. Disse vil spesielt være merkbare i Bomannsvik. Der skal det graves 60 meter grøft ned til pumpestasjonen ved brygga. 
Men kommunale avgifter går altså ikke bare til avløp:
Det nye renovasjonssystemet gir rabatt om du har bestilt en mindre beholder enn standardstørrelsen eller går sammen med naboene om felles beholdere. Rabattordningen vil ikke bli gjennomført før i 2013. Det som skjuler seg bak det mystiske Stat på fakturaen er antall stativer etter den gamle ordningen. Det har slett ingen ting med staten å gjøre. 
Feieavgiften beregnes ut fra antall pipeløp.
Vannavgift blir beregnet enten etter boligens størrelse eller etter faktisk forbruk registrert med vannmåler. Vannavgiften blir beregnet bare én gang i året, ved årsskiftet. Avgiften for avløp baseres på at den vannmengden som forbrukes i huset i en eller annen form ender i det kommunale avløpssystemet.
Kommunen har myndighetsansvar for at samtlige avløpsanlegg tilfredsstiller kravene i Forurensningsforskriften. Ennå er det mange som har egne, private avløpsanlegg i kommunen. De som har slike anlegg må betale for slamtømming og tilsyn. Tilsynet skjer en gang hvert 5. år, og det totale gebyret for tilsyn og saksbehandling fordeles som et årlig gebyr. For dem som synes det blir i overkant mye gebyrer, så er forklaringen at tilsyn av separate anlegg er påbudt. Så da så.
_eh/bb/

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar